Velo, czyli co?

Fundacja VELO Horyzonty Możliwości jest organizacją, która w swoich założeniach ma przede wszystkim wsparcie skierowane na potrzeby osób niepełnosprawnych, zarówno bezpośrednio, jak i poprzez otaczające środowisko, w tym tzw. otoczenie osób niepełnosprawnych.

Wśród założeń dotyczących szerokiego spektrum oddziaływania społecznego Fundacja wyznaczyła sobie najważniejsze cele, które dotyczą grup wykluczonych społecznie o dużych potrzebach wsparcia.
Wśród nich najważniejsze cele statutowe dotyczą:
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Fundacja podejmuje też szereg działań, których celem jest dobra współpraca z innymi organizacjami, jednostkami samorządowymi i podmiotami.
Fundacja rozpoczęła swoją działalność w październiku 2014 roku z ukierunkowaniem na działania edukacyjne, doradcze i szkoleniowe, jednak od początku swoje działania celowała w środowisko osób niepełnosprawnych.
Fundacja skupia się na holistycznym podejściu do edukacji i wsparcia osób niepełnosprawnych zarówno dzieci, dorosłych jak i seniorów, a także do wspierania ludzi z otoczenia związanego z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością.
W roku 2019 nastąpiła zmiana Zarządu oraz nazwa Fundacji na obecną. Nowy Zarząd, który posiada duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi podjął decyzję o zintensyfikowaniu prac mających na celu dotarcie i wspieranie szerokich grup osób z niepełnosprawnościami z terenu całego województwa zachodniopomorskiego. Znając problematykę osób niepełnosprawnych chcielibyśmy móc skutecznie oddziaływać na to środowisko i docierać także do osób, które mieszkają w małych miejscowościach.
Naszym celem jest zmniejszanie i niwelowanie barier społecznych wynikających ze strachu, braku wiedzy, doświadczeń i umiejętności w relacjach z osobami niepełnosprawnymi. Obecnie koncentrujemy się na działaniach opartych na projektach, mając nadzieję na wypracowanie działalności o charakterze stałym i cyklicznym.
Z pewnością ważne są dla nas trzy rzeczy, w oparciu o które do tej pory pracowaliśmy i nadal chcielibyśmy realizować działania Fundacji:
  1. Wspierać osoby najbardziej narażone na wykluczenie społeczne, w tym osoby niepełnosprawne i osoby z ich otoczenia.
  2. Docierać ze wsparciem do jak największej grupy osób, także do tych, którym trudno wydostać się z własnych domów, w tym osób zamieszkałych w małych miejscowościach.
  3. Opierać się o wykwalifikowane i doświadczone kadry, które profesjonalnie i empatycznie potrafią wspierać indywidualne potrzeby każdej osoby. Te zadania opierają się także o wykorzystanie wzorca osobowego w postaci instruktora/specjalisty z niepełnosprawnością.
pl_PLPolski